แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์

กรุณาเลือกช่องหน้าข้อความต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม


ส่วนที่ 2 เลือกช่องที่ตรงกับความต้องการของท่าน หรือตอบคำถามตามความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุดส่วนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ