About Us

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ( Micro Biotec Co.,Ltd.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่75 ซอย 8/3แยก 12 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โรงงานและห้องปฏิบัติการตั้งอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนการทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของชาติ ลดการใช้เคมี เพิ่มผลผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ บริษัทฯ ผลิตจำหน่ายและรับจ้างผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งใช้เป็นสาร ตัวเร่งในการผลิตปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยน้ำชีวภาพ, จุลินทรีย์ป้องกันโรคพืช และจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย ซึ่งบริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการผลิตและขยายเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านจุลินทรีย์ที่มีความรุ้ความเข้าใจและมีเทคนิค สำหรับทำเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์  

รวมตลอดจนถึงโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โรงงานบำบัดกากตะกอนชีวภาพ เครื่องจักรผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ จัดจำหน่ายและบริการทั่วราชอาณาจักรมายาวนาน โดยมุ่งพัฒนาและรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่มั่นคงและเชื่อถือได้ จนเป็นที่รุ้จักแพร่หลายในปัจจุบัน 

10000 ตร.ม.
พื้นที่โรงงาน
0 ครั้ง
ผ่านการทดสอบมา มากกว่า
0 คน
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

สินค้าจากโรงงานผู้ผลิตแท้

สินค้ารับประกัน 7 วัน

จัดส่งใน 24 ชม.

ตรวจสอบได้โดย Kerry